Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-47356 выдано от 16 ноября 2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Читальный зал

национальный проект сбережения
русской литературы

Евгений Степанов. «Историк самого себя»

Скачать pdf версию книги: Евгений Степанов. «Историк самого себя»

Стихи
Iasi: Editura Fundatiei Culturale Poezia, 2010

 СОДЕРЖАНИЕ

ТОГДА // ATUNCI
«на пороге — не ведая — сны — на пороге...» //
«pe prag — necunoscând — vise — pe prag...»
КАК ВСТАРЬ // CA PE TIMPURI
«феодалы живут кучеряво...» //
«feodalii trăiesc bucălat...»
«И — тесно папироске в пачке...» //
«Deci — strâmt i-i ţigăretei în pachet...»
ГОРЕСТЛИВЫЙ МИМ // MIMUL AMĂRÂT
32 ГОДА // 32 DE ANI
42 ГОДА // 42 DE ANI
«Уходит в монастырь путанка...» //
«Prostituata se duce la mănăstire...»
«Кто программист?..» //
«Cine-i programatorul?..»
«Выдумка, тщеславие, мура...» //
«Născociri, orgolii, zodia fleacului...»
«Не льстился на елей — любой...» //
«Brazii, oricare, nu i-am linguşit...»
КРЕСЛО // FOTOLIU
«этнос болезненней логоса...» //
«etos mai dureros ca orice logos...»
«Не ведая правды...» //
«Pe când nu cunoşteam adevărul...»
«На ринге под-со-знания...» //
«În ringul sub-con-ştientului...»
ИТОГИ // TOTALURI
ОН // EL
«Здесь звезды абсурда все время в зените...» //
«Aici stelele absurdului sunt mereu în zenit...»
РАЗЛУКА // DESPĂRŢIRE
ЦВЕТОК // FLOAREA
«И прибавят мне в зарплате...» //
«Şi mi-or plusa la leafă cam...»
«смычком колдует дога...» //
«cu arcuşul vrăjeşte doga...»
«вода и камень деревья трава кусково...» //
«apă şi piatră arbori şi iarbă în kuskovo...»
«лицо лица и поцелуя...» //
«faţă şi sărutări multiplicitatea feţei...»
«вверх вниз миг...» //
«sus jos clipă...»
«все на ходу — все впопыхах...» //
«totul în mers din mers — gâfâind...»
«деревья снимают цветные кафтаны...» //
«copacii îşi lasă caftanele colorate...»
«что же — вышла нестойкою...» //
«asta e — a ieşit anapoda...»
«будет не будет ли заново...» //
«va fi nu va fi să se întâmple iar...»
«моя лолита налитая...» //
«мîn antic stil chinez major...»
«а ты печальнее чем плач...» //
«tu eşti mai tristă decât călăul...»
«три мига — века — Бог с лихвой... //
«trei clipite — veacuri — cu generozitate...»
ПОСМОТРИ МНЕ В ГЛАЗА //
PRIVEŞTE-MI ÎN OCHI
«Утопнув в собственном апломбе...» //
«Înecându-se în propriul aplomb...»
«Почести, счеты, просчеты, счета...» //
«Onoruri, calcule, rateuri, conturi...»
«Достоинств хилая дружина...» //
«A virtuţii pipernicită ceată...»
«в союзе писателей мертвых нет мертвых...» //
«în uniunea scriitorilor a celor morţi nu există morţi...»
«я смотрю нестареющий фильм тегеран-43...» //
«vizionez filmul teheran-43 ce nu mai îmbătrâneşte...»
«во рту маленькая водородная бомба...» //
«în gură o mică bombă de hidrogen...»
«длинноногая красивая итальянка мариястелла...» //
«italiana mariastella cu picioarele lungi...»
БЕСЕДЫ С АНЕЧКОЙ //
DISCUŢII CU ANECIKA
«звук небо земля...» //
«sunet cer pământ...»
«листики — ввысь! — роз-тубероз...» //
«frunzişoare — sus uşoare! — rozul-tubero...»
«вино превращается в кровь...» //
«vinul se transformă în sânge...»
«старые руки...» //
«mâini bătrâne...»
БЕРЛИН // BERLIN
«руки срослись с клавиатурой...» //
«mâinile au concrescut cu claviatura...»
«лоно женщины...» //
«sânul-zona femeii...»
«сердце...» //
«inima...»
«детские — во времени и опыте — глаза...» //
«de copil — în timp şi experienţă — ochii...»
ВРЕМЕЧКО // TIMPUŞOR
«твоя душа-синичка села ко мне на ладонь...» //
«sufletul tău — piţigoi ce mi s-a aşezat în palmă...»
«Господи разреши мне простить себя...» //
«Dumnezeul meu permite-mi să te iert...»
«Черные окна, свет, пустота...» //
«Geamuri negre, lumină, vid...»
«Почему...» //
«De ce...»
«так получилось...» //
«se întâmplă...»
«дерево кропивницкий...» //
«copacul kropivniţki...»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ //
REDACTORUL-ŞEF IVAN NIKOLAEVICI PETROV
БУРЛЮК В НЬЮ-ЙОРКЕ //
BURLIUK LA NEW-YORK
«губы шепчущие в метро...» //
«buzele ce şoptesc în metrou...»
«не о чем...» //
«nu e despre ce...»
«вьюга гуляет-куражится за окном...» //
«după geam viforniţa horeşte-nvârtejeşte...»
«я не умею забивать гвозди...» //
«eu nu ştiu să bat cuie...»
«умирают деревья на даче...» //
«la casa de vacanţă mor copacii...»
«осень мороз...» //
«toamnă ger...»
ЗИМНИЙ ДОМ // CASĂ ÎN IARNĂ
ДАЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ //
COPACI DE LA CASA DE VACANŢĂ
ЭМИГРАЦИЯ // EMIGRAŢIE
ШАРЛОТТЕНБУРГ // CHARLOTTENBURG
«сгустки слов-смыслов...» //
«cheaguri de cuvinte-sensuri...»
ПАМЯТИ БРЕТОНА //
ÎN MEMORIA LUI BRETON
«загадочная и грациозная...» //
«enigmatică şi graţioasă...»
«1964... а раньше...» //
«1964... iar mai înainte...»
«пружинообразная доброта зрачка...» //
«bunătatea arcoformă a pupilei...»
«я такое дерево...» //
«eu sunt un atare arbore...»
«и нету больше слов — только одно — люблю...» //
«mai mult nu există cuvinte — doar astea — îmi iubesc...»
«упал самолет...» //
«a căzut un avion...»
«у меня был сын...» //
«am avut un fiu...»
«Я никогда сам не смогу изменить свою жизнь...» //
«Niciodată nu voi putea să-mi modific viaţa...»